Toelichting bij de cijfers van de balans
en de exploitatierekening

We hebben het jaar 2017 afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 436.000. Dit is € 266.000 euro meer dan begroot. Het hogere resultaat is vooral ontstaan door hogere rijkssubsidies dan begroot. De winst gebruiken we om ons eigen vermogen verder te versterken.

In de loop van 2017 is besloten om eenmalig een bedrag van € 150.000 beschikbaar te stellen voor vermindering van de werkdruk. De uitgaven hiervoor zullen gedeeltelijk in 2018 plaatsvinden. We gebruiken daarvoor een gedeelte van het exploitatieresultaat van 2017.

De resultaten per school zijn als volgt:

Resultaat (x €1000)

Rotterdam 12
Utrecht 219
Wierden 215
Strafkantoor -10
Totaal 436

Rotterdam

We zijn met de gemeente Rotterdam in overleg over de bijdrage van de Passie in de exploitatiekosten van het gebouw (zoals onderhoud en energie). De Passie is gehuisvest in een gebouw met anderen, waaronder een andere school en woningen. Dat betekent dat de verdeling van de kosten van onderhoud en energie per gebruiker berekend moeten worden. Afgesproken is dat we vooruitlopend op de uiteindelijke vaststelling alvast voorlopige betalingen doen voor de kosten vanaf september 2015. Dit verklaart waarom het resultaat van Rotterdam lager is dan van de andere scholen.

Utrecht

Er zijn twee posten die van invloed waren op het resultaat van Utrecht. Binnenkort start de bouw van het nieuwe schoolgebouw. In afwachting daarvan voeren we zo min mogelijk onderhoud uit in het oude gebouw. De kosten die we daarmee besparen (70.000 euro) reserveren we voor onze eigen bijdrage in de kosten van het nieuwe/gerenoveerde gebouw. En we hebben bespaard op de schoonmaakkosten door een Europese aanbesteding. De besparing bedraagt 35.000 euro.

Wierden

De kosten voor onderhoud van het schoolgebouw zijn relatief laag, omdat er nog geen definitieve huisvesting is. Er zijn wel plannen voor nieuwbouw. Daar reserveren we alvast een deel van het exploitatieresultaat voor.

Vooruitblik

Ook voor 2018 hebben we een sluitende begroting vastgesteld. Daarin is opnieuw een taakstelling van € 150.000 opgenomen voor verdere versterking van het eigen vermogen. De financiële positie van de Passie voldoet ruimschoots aan de toetsingscriteria van de onderwijsinspectie.