Medewerkers op de Passie spelen een cruciale rol. Zij begeleiden, ieder in hun eigen rol, de leerlingen naar hun volgende bestemming. Zij zijn de dragers van de identiteit en bepalend voor de kwaliteit van ons onderwijs.

Personeel in cijfers en woorden

Leeftijdsverdeling de Passie (2017)

Leeftijd 0-19 20-29 30-39 40-49 50–59 60+ Totaal
Aantal 3 51 58 61 57 28 28

Aantal medewerkers per school (2017)

Leeftijd 0-19 20-29 30-39 40-49 50–59 60+ Totaal
Aantal 3 51 58 61 57 28 28

De Passie is opnieuw gegroeid! Meer leerlingen betekent meer medewerkers. De leeftijdsopbouw is evenwichtig; iedere generatie is op de werkvloer vertegenwoordigd. Nieuwe medewerkers worden op alle scholen begeleid. Dat doen we door coaching, intervisie, lesbezoeken en themabijeenkomsten. Waar nodig krijgen zij extra ondersteuning van een docentbegeleider of beeldcoach. Rotterdam koos voor een organisatiestructuur waarin sectorleiders de teams aansturen. In 2017 is daar een nieuwe sectorleider havo benoemd, en we zijn blij dat in het voorjaar van 2018 de vacature voor sectorleider vwo ook ingevuld kan worden.

Professionalisering

Er is veel aandacht geweest voor professionalisering van onze medewerkers, zoals:

  • Elke school heeft een eigen scholingsaanbod. Het aanbod bestaat uit trainingen die aansluiten bij de doelen van de Passie en dus voor alle medewerkers bestemd zijn. Andere trainingen zijn meer gericht op persoonlijke professionalisering. Rotterdam heeft de methodiek van leerKRACHT geïntroduceerd om samenwerkend het onderwijs stap voor stap te verbeteren.
  • Anything worth doing, is worth doing well: onder dat motto gingen de medewerkers van het centraal stafbureau aan de slag met de betekenis van de benedictijnse leefregels voor het werk.
  • Op de studiedag voor alle Passie-medewerkers stond het thema ‘Wie is de leerling?’ centraal.
  • In het kweekvijvertraject, een intern oriëntatietraject op leidinggeven, zijn collega’s geschoold die hun leidinggevende competenties verder willen ontwikkelen.
  • Twee keer per jaar komen de leidinggevenden bij elkaar om over een thema na te denken. We hebben samen met de Raad van Toezicht stilgestaan bij de identiteit van de Passie. Het thema was ‘Zuinig zijn op wat kostbaar is’. En we hebben nagedacht over het thema talentmanagement en christelijk leiderschap.
  • Alle personeelsdossiers zijn gedigitaliseerd, net als het proces om dienstreizen te declareren.

Gesprekkencyclus

Op alle scholen is aandacht besteed aan gesprekken met medewerkers. Leidinggevenden bezochten lessen, voerden gesprekken en steunden de docenten in hun ontwikkeling. Dit gaf een merkbare kwaliteitsimpuls, evenals overleggen tussen collega’s onderling, bijvoorbeeld mentoroverleggen. Bij het voeren van de functioneringsgesprekken gebruikten we een vernieuwd format. In 2018 is het de bedoeling een nieuwe gesprekkencyclus te introduceren. Door de vacatures in het managementteam zijn in Rotterdam niet alle functionerings- en beoordelingsgesprekken gevoerd. We hopen hieraan komend jaar een nieuwe impuls te geven. In Utrecht is het streven om volgend jaar met name de lesbezoeken en meeloopmomenten meer aandacht te geven.

Thema’s personeelsbeleid

In het strategisch beleidsplan zijn doelen gesteld voor het personeelsbeleid. Om hieraan uitvoering te geven is een werkgroep samengesteld. In de werkgroep personeelsbeleid zijn de thema’s vastgesteld die de komende jaren worden uitgewerkt. De gesprekkencyclus heeft daarbij eerste prioriteit, samen met het teamleren. Talentontwikkeling, taakbeleid en vitaliteit staan vanaf 2019 op de agenda.

Verzuimcijfers

Verzuim-
percentage
Meldings-
frequentie
Kort Middellang Lang Extra lang
Houten 1,02 0,60 0,32 0,00 0,71 0,00
Rotterdam 6,12 1,90 1,22 0,59 3,13 1,19
Utrecht 4,47 1,50 0,98 0,56 2,47 0,46
Wierden 7,61 1,40 0,99 0,87 3,87 1,88
Passie totaal 5,51 1,50 1,01 0,62 2,90 0,98

Het landelijk gemiddelde van het VO lag in 2016 voor het verzuimpercentage op 5,25% en voor de meldingsfrequentie 1,8 (bron: VOION). De Passie zat daar iets boven; door intensieve samenwerking tussen leidinggevenden, de arbodienst en P&O streven we ernaar om de verzuimcijfers in 2018 weer onder het landelijk gemiddelde te krijgen.