De Raad van Toezicht kijkt terug op een mooi jaar voor de Passie.
We zien prachtige resultaten van de leerlingen op de scholen en een gezonde bedrijfsvoering, nieuwbouwplannen in voorbereiding en veel zaken die zich positief ontwikkelen.
Er is veel om dankbaar voor te zijn!

Als Raad van Toezicht zien we veel informatie langskomen, hebben we goede gesprekken met de bestuurder, de GMR en de directeuren, maar verreweg het leukste voor ons zijn de schoolbezoeken. Dit jaar ben ik met collega Paul Robbe naar Wierden geweest. Het was mooi om het échte verhaal achter de cijfers en rapportages te zien, dat waar het allemaal om draait: de leerlingen en hun school. We waren onder de indruk van de gedurfde keuze om smartphones uit de school te weren en blij verrast door het oordeel van de leerlingen hierover: “Ja, je mist hem wel eens, die telefoon, maar het is zo veel gezelliger op school. We willen het niet meer anders.”

Samenstelling

We hebben een nieuw lid voor de Raad van Toezicht mogen benoemen in de persoon van Jaap Ketelaar. Hij is de eind 2016 afgetreden Agnes Glastra opgevolgd. In december hebben we afscheid genomen van Els Kooij. We bedanken haar hartelijk voor alles wat zij vanaf 2012 voor de Raad heeft betekend. We zoeken nu een nieuw lid voor de opvulling van deze vacature. Paul Robbe is herbenoemd voor een tweede termijn van vier jaar.

Toezicht

De taak van de Raad is het toezien op de gang van zaken binnen de organisatie en het functioneren van de bestuurder. Om dit goed te doen, laten we ons informeren door verschillende personen. De bestuurder is de belangrijkste informatiebron. Hij rapporteert elke vergadering en heeft regelmatig een-op-een gesprekken met de voorzitter. Daarnaast spreekt een delegatie van de Raad elk jaar de schooldirecteuren over het wel en wee op hun scholen. Twee keer per jaar (zoals wettelijk is vastgelegd) wordt overleg gevoerd met de GMR. En jaarlijks bezoeken we de scholen. Dan spreken we met leerlingen, docenten en ouders. We maken daarbij gebruik van de rapportages die de scholen maken als verantwoording, inclusief het oordeel van de bestuurder en de verbeteracties. Waar nodig gaan we als Raad nog een stapje verder en maken we gebruik van het voorbereidende werk van commissies.

Identiteit

Identiteit is een belangrijk onderwerp waar we regelmatig over spreken in de vergaderingen. Daarnaast was een delegatie aanwezig bij de werkconferentie van de managementteams van de Passie over identiteit, hebben we zelf een themasessie hieraan gewijd en worden we op de hoogte gehouden van de onderwerpen in het identiteitsberaad (bestaande uit directeuren, medewerkers en een ouder uit de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad).

Bestuurlijke samenwerking

In het afgelopen jaar zijn weer veel onderwerpen de revue gepasseerd. Naast de jaarlijks terugkerende goedkeuringsbesluiten stond de verkenning naar de bestuurlijke samenwerking met evangelische basisschool de Rots in Ede op de agenda. De Raad heeft een positieve houding ten opzichte van dit initiatief.
Hiermee werken we aan de doelstelling in het strategisch beleidsplan dat we de maatschappelijke betekenis van Bijbelgetrouw onderwijs in Nederland willen vergroten en versterking daarvan zoeken door samenwerking met Bijbelgetrouwe scholen.